Googoosh / گوگوش | @diva.googoosh

چونان به من نزدیکی
که اگر جایی نباشم، تو نیز نیستی.
چونان نزدیکی
که دست های تو بر شانه ام
گویی دست های من اند
و هنگامی که تو چشم می بندی
منم که به خواب می روم😘😘
#googoosh
#googooshofficial

Load More