k h a i - n g u y e n | @khainguyenst

❄️❄️❄️
Vẫn là niềm thương đầy vơi khi ca bài ca sầu nhớ , khi ngắm trăng mờ hoàng hôn 🌧
Bao giờ có ... 🌱
Nghe đất trời đang hối hả vào xuân ...
❄️ Cái gì cũng đã đầy đủ chỉ có không khí của mùa xuân là vẫn còn thiếu ❄️
q u a . r o i . n g a y . b i e n . d o n g
Hậu Học - Sinh Thân 💝
T i n h y e u l a a n h d e n v a n g t h a p l e n b e n k h u n g c u a n h o ...
Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau ... #thanhtriquetado

Load More