تتليتى

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

مقایسه رئیسی با عامل ترو ر مطهری توسط وزیر بهداشت حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، ابراهیم رئیسی را با حبیب‌الله آشوری، رهبر گروه فرقان مقایسه...
موزيك جديد تتلو tataloo tataliti تتلو ايران تتليتي.

Load More

Source: abc news - تتليتى

0