විශ්වාසදායි

Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.

දල පූට්ටුවාගේ ඇත්දල කැපූ තිරිසනුන් හතරක් අත් අඩංගුවට දල පූට්ටුවාගේ ඇත්දල කැපූ තිරිසනුන් හතරක් අත් අඩංගුවට dala puttwa Sri,Lanka,SriLankan,,News,Latest,Hot,...
ජනතා මුදලින් සැප වාහන ගෙන්වා බදු වංචා කළ මන්ත්‍රී නම් ලයිස්තුව..... http://www.lankajournalist.com/ අය බදු විශේෂ විධිවිධාන පනත ප්‍රකාරව තීරුබදු රහිතව පාර්ලිමේන...
Ada Derana Prime Time News Bulletin 08.00 pm - 2016.06.13 Ada Derana Prime Time News Bulletin 08.00 pm - 2016.06.13 ''අද දෙරණ“ රාත්‍රී 8.00 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2016.06.13.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.06.13 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.06.13 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2016.06.13.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.06.07 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2016.06.07.
JVP to support no-confidence motion against Ravi JVP to support no-confidence motion against Ravi මේ ආණ්ඩුව තමන්ගේ බැරිකම විකුණනවා.... මුදල් ඇමතිවරයාට...
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.03.15 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.03.15 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2016.03.15.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.01.16 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2016.01.16 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2016.01.16.
Ada Derana Prime Time News Bulletin 08.00 pm - 2015.12.17 Ada Derana Prime Time News Bulletin 08.00 pm - 2015.12.17 අද දෙරණ රාත්‍රී 8.00 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2015.12.17.
Farmers stage protest in Colombo over fertilizer subsidy A group of farmers stage a protest at Lipton Circus in Colombo against the government decision to halt fertilizer subsidies. පොහොර සහනාධාරය කප්පාදු...
Mahinda arrives at PRECIFAC Former President Mahinda Rajapaksa today arrived at the special Presidential Commission of Inquiry investigating into large scale corruption and fraud to give a statement. ප්‍රකාශ...
Siyam’s father withdraws comments on Vass Gunawardena Siyam's father withdraws comments on Vass Gunawardena හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වාස් ගුණවර්ධන මහතා පිළිබඳ...
Infrastructure crisis in Mahawa Ada Derana Investigations: Infrastructure issues at the bus stand of Mahawa. මහව සංචාරක කලාපයේ මේ වන විට අවම පහසුකම්වත්...
“Our government is stable,” says the President President Maithripala Sirisena says that the present government is stable and no one can over though it. අවුරුදු 5ක් යනතුරු මෙම රජය පෙරළීමට...
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2015.08.18 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 2015.08.18 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2015.08.18.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 05.07.2015 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 05.07.2015 ''අද දෙරණ“ මධ්‍යාහන 12.30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය - 2015.07.05.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 01.01.2015 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 01.01.2015 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2015.01.01.
Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 18.12.2014 Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.30 pm - 18.12.2014 ''අද දෙරණ“ 12.30 මධ්‍යාහන පුවත් විකාශය - 2014.12.18.
Two years since purchase, still cannot register: Laments from Vehicles Lanka Convening a media conference in Colombo, a group of buyers of vehicles under the brand name 'Emperor' which had been locally assembled by Vehicles Lanka (Pvt) Limited at the Minuwangoda...
Ravana Balaya monks stormed into FEB A group of monks attached to the Ravana Balaya stormed into the Foreign Employment Bureau, alleged no adequate measures taken for foreign employees' issues in Middle East countries. මැදප...
Constitution should be amended before Presidential polls: Rathana Thero Constitution should be amended before Presidential polls: Rathana Thero Ven. Athuraliye Rathana Thero says that the constitution should be amended before Presidential polls or they would do...

Load More

Source: abc news - විශ්වාසදායි
Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92